कटारी नगरपालिकाको Official वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

कटारी नगर कार्यपालिकाको नगर प्रमुख अा.व. २०७४/०७५ को बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै ।