FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Documents
आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक छुट र दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण l PDF icon लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
आ. व. २०७९/८० को वार्षिक-समीक्षा पञ्जीकरण शाखा PDF icon आ. व. २०७९_८० को वार्षिक-समीक्षा पञ्जीकरण शाखा.pdf
आ.व. २०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण l PDF icon आ.व. २०७९_८० को तेश्रो त्रैमासिक सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण l.pdf
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण l PDF icon आ.व. २०७९_८० को दोस्रो त्रैमासिक सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक छुट सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण l PDF icon आ.व. २०७९_८० को प्रथम त्रैमासिक छुट सा.सु.भ‍त्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको विवरण l.pdf
आ. व. २०७९/८० प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण l PDF icon आ. व. २०७९_८० प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf